Skip to content

REGULAMIN ALIKACJI MOBILNEJ EDEN

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Aplikacji mobilnej EDEN, a także określa dostarczanie za jej pośrednictwem Usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę: EDENAPP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Dmowskiego 3/9, 50 – 203 Wrocław), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001025484, REGON: 524775094, NIP: 8982290764, kapitał zakładowy 10 000,00 PLN, w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Aplikacji EDENAPP, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Treść Regulaminu wraz z Polityką Prywatności udostępniana jest Użytkownikowi przy pierwszym uruchomieniu Aplikacji na Urządzeniu.

 3. Użytkownik ma obowiązek zapoznać się treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityką Prywatności. Akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności jest dobrowolna, jednak stanowi warunek korzystania z Aplikacji.

 4. Regulamin oraz Polityka Prywatności udostępniane są w postaci elektronicznej w Aplikacji oraz na stronie internetowej Usługodawcy: www.oureden.io w taki sposób, aby Użytkownicy mogli go pobrać na trwały nośnik.

 5. Dane kontaktowe do Usługodawcy:

  1. Adres do doręczeń: ul. Dmowskiego 3/9, 50 – 203 Wrocław;

  2. Adres poczty elektronicznej: hello@oureden.io;

§ 2. DEFINICJE

 1. UsługodawcaEDENAPP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Dmowskiego 3/9, 50 – 203 Wrocław), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001025484, REGON: 524775094, NIP: 8982290764, kapitał zakładowy 10 000,00 PLN;

 2. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady i warunki korzystania z Aplikacji;

 3. Polityka Prywatności – dokument zawierający informacje o przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników, dostępny na stronie internetowej Usługodawcy: www.oureden.io;

 4. Aplikacja – oprogramowanie pod nazwą EDENAPP dostarczane przez Usługodawcę oraz zainstalowane w wewnętrznej pamięci Urządzenia.

 5. Token / EDEN COIN – termin, odnoszący się do jednostki wartości aktywów w standardzie BEP20 w ramach sieci blockchain BNB Smart Chain (BSC), uprawniający posiadacza do wykonywania czynności zgodnie z informacjami zawartymi w Aplikacji oraz w Greenpaper, znajdującym się na stronie internetowej Usługodawcy: www.oureden.io; Użytkownik może nabyć Tokeny za pośrednictwem Operatora.

 6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – rozumie się przez to umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020 poz. 344 z późn. zm.).

 7. Usługi – rozumie się przez to Usługi Cyfrowe w rozumieniu art. 2 ust. 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, szczegółowo opisane w niniejszym Regulaminie, tj. w szczególności grę opierającą się o tzw. discover to earn, w ramach którego, Użytkownicy będą otrzymywać Tokeny za wykonywanie oznaczonych przez Usługodawcę czynności.

 8. Urządzenie – urządzenie elektroniczne pozwalające na przetwarzanie, odbieranie oraz wysyłanie danych takie jak smartfon, tablet, telefon komórkowy itp.

 9. Użytkownik – oznacza podmiot, na którego rzecz zgodnie przepisami prawa mogą być dostarczane Treści, a także świadczone Usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 10. Konto Użytkownika – przypisany do Użytkownika zbiór zasobów i uprawnień w ramach Aplikacji, zawierający informacje niezbędne do jego autoryzacji oraz umożliwiający korzystanie z usługi;

 11. Subkonto – przypisany do Użytkownika zbiór zasobów i uprawnień u Operatora, powiązany z Kontem Użytkownika w ramach Aplikacji, umożliwiający przyjmowanie wpłat Tokenów,

 12. Konto techniczne – zbiór zasobów agregujący zawartość Subkont, dostarczane przez Operatora i przeznaczone do realizacji transakcji w ramach Usług;

 13. Weryfikacja Użytkownika – czynności uwierzytelniające osobę Użytkownika, podejmowane w celu skorzystania z Usług, w szczególności polegające na podaniu kodu weryfikacyjnego przesłanego na adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji oraz numeru telefonu Użytkownika w celu jego identyfikacji w ramach procedury KYC.

 14. Adres portfela – ciąg znaków prowadzonego w formie elektronicznej zbioru danych identyfikacyjnych, zapewniających możliwość korzystania z Tokenów (portfel) przeznaczonych do wykonywania transakcji i przechowywania Tokenów.

 15. Licencja – umowa na korzystanie z Aplikacji, zawierana na warunkach określonych w §13 niniejszego Regulaminu, pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem z momentem zainstalowania Aplikacji.

 16. Dostawcy podmioty zewnętrzne, które dostarczają lub mogą dostarczać Treści lub Usługi dostępne w Serwisie, w tym także dostawcy usług płatniczych;

 17. Operator – aplikacje firm trzecich współpracujących z Usługodawcą na dzień nabycia Tokenów (np. za pośrednictwem Metamask) na zasadach określonych na stronie internetowej Usługodawcy: www.oureden.io, Greenpaper oraz pozostałych dokumentach widocznych i udostępnionych przez Usługodawcę.

§ 3. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

  1. Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości oraz wyraża zgodę na to zgodę, że z momentem zaakceptowania Regulaminu dochodzi do zawarcia pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem Umowy o świadczenie usług elektronicznych. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

  2. Zakończenie Umowy o świadczenie usług elektronicznych następuje poprzez:

   1. wypowiedzenie Umowy – Użytkownik upoważniony jest do wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług elektronicznych w każdym czasie i bez podawania przyczyny. Wypowiedzenie Umowy następuje ze skutkiem natychmiastowym.

   2. odstąpienie od Umowy – w myśl przepisów Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Użytkownik przysługuje prawo odstąpienia od zawartej z Usługodawcą umowy, bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia;

  3. Zakończenie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, dla swej skuteczności wymaga złożenia przez Użytkownika odpowiedniego oświadczenia Usługodawcy, które należy kierować do Usługodawcy na wskazane w § 1 ust. 8 dane kontaktowe.

  4. Usługodawca niniejszym gwarantuje, że dostarczanie Usług zostanie wstrzymane niezwłocznie po powzięciu informacji o ziszczeniu się przesłanek zakończenia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, o których mowa w ust. 2 oraz 3 niniejszego paragrafu.

§ 4. DOSTĘP ORAZ KORZYSTANIE Z APLIKACJI

  1. Domyślną Usługą świadczoną za pośrednictwem Aplikacji jest gra opierająca się o tzw. discover to earn, w ramach którego, Użytkownicy będą otrzymywać Tokeny za wykonywanie oznaczonych przez Usługodawcę czynności. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania do Aplikacji również innych Usług.

  2. Aplikacja dostępna jest dla wszystkich Użytkowników Urządzeń, którzy pobiorą ją ze sklepu Google Play, App Store. Aby korzystać z Aplikacji, Użytkownik musi ją prawidłowo zainstalować oraz uruchomić na swoim Urządzeniu.

  3. Pobranie Aplikacji z dedykowanych dla danego oprogramowania sklepów, jak również dostęp do Aplikacji jest bezpłatne, z zastrzeżeniem kosztów transmisji danych.

  4. Usługi z wykorzystaniem Aplikacji są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, na poszczególne żądanie Użytkownika, polegające na uruchomieniu Aplikacji.

  5. W celu korzystania z Aplikacji Użytkownik zobowiązany jest utworzyć i zweryfikować konto w Aplikacji podając swój adres e-mail, następnie potwierdzając go przy pomocy kodu weryfikacyjnego wysyłanego na wskazany adres e-mail;

  6. Pierwsze logowanie do Aplikacji następuje przy pomocy adresu e-mail podanego podczas rejestracji konta oraz wprowadzeniu kodu potwierdzającego logowanie.

  7. Korzystanie z Aplikacji może być ograniczone terytorialnie. Usługodawca oferuje dostęp do Aplikacji zgodnie z lokalnymi przepisami prawa. Usługodawca nie zezwala na korzystanie z Aplikacji Użytkownikom objętym jurysdykcją: Kuby, Iranu, Izraela, Iraku, Korei Południowej, Sudanu, Sudanu Południowego, Syrii, Pakistanu, Nigerii, Indii, Indonezji, Beninu oraz innych, w szczególności wskazanych na listach sankcyjnych prowadzonych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

  8. Usługodawca zastrzega sobie prawo wyboru, ograniczenia lub odmowy świadczenia usług w określonej jurysdykcji w dowolnym czasie.

  9. Aplikacja oraz wszelkie zawarte w niej materiały i informacje oraz rozwiązania, a także wybór i układ prezentowych w ramach Aplikacji treści, logotypy, elementy graficzne, znaki towarowe, a także funkcjonalność Aplikacji, podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów prawa Unii Europejskiej.

  10. Usługodawca niniejszym zastrzega, że jakiekolwiek korzystanie z własności intelektualnej Usługodawcy, bez jego uprzedniej zgody wyrażonej w formie dokumentowej, jest zabronione i stanowi naruszenie prawa.

  11. Do uruchomienia i prawidłowego działania Aplikacji niezbędne jest połączenie Urządzenia do sieci Internet poprzez aktywowanie danych sieci komórkowych lub sieć Wi-Fi, a także uruchomienie w tle usług GPS. Usługodawca jednocześnie zastrzega, że część funkcjonalności Aplikacji, może być uzależnione od:

   1. posiadania urządzenia z dostępem do Internetu oraz zawierającego niezbędne oprogramowanie spełniające minimalne warunki techniczne niezbędne do wyświetlania strony, tj. prawidłowo zainstalowaną i skonfigurowaną, aktualną przeglądarkę internetową obsługującą standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów (CSS3), np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Internet Explorer; włączoną obsługę JavaScript oraz plików cookies (zwykle domyślnie włączone w przeglądarce); aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTPS; w przypadku urządzeń mobilnych: oryginalny system Android w wersji nie mniej niż 10.0 lub oryginalny system iOS w wersji nie mniej niż 10.0,

   2. korzystania z przeglądarki internetowej akceptującej pliku typu cookies,

   3. korzystania z programów komputerowych zapewniających odczytywanie plików w formacie .pdf lub .docx.

  1. Użytkownicy są̨ zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem, Licencją, regulaminami serwisów i regulaminami sklepów, z których Aplikacja została pobrana, a także z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych, a także z poszanowaniem praw osób trzecich i Usługodawcy.

  2. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz Usługodawcy, a także z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw. Ponadto Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku lub wynikającego z Licencji.

  3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że podczas korzystania z Aplikacji, kategorycznie zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, kodów komputerowych i innych podobnych plików lub programów powodujących ingerencję w kod źródłowy Aplikacji. Użytkownik jednocześnie deklaruje, że korzystanie przez niego z Aplikacji odbywać się będzie zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu.

  4. Usługodawca jednocześnie informuje, że aby zapobiec atakom, o których mowa w ustępie poprzedzającym, wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego poprzez zastosowanie odpowiednich instrumentów, mających w szczególności uniemożliwić dostęp osobom trzecim do kodu źródłowego Aplikacji. Wymienione wcześniej instrumenty polegają na szyfrowaniu SSL, stosowaniu haseł dostępu, a w tym używania programów antywirusowych. Bez względu na powyższe, Usługodawca zwraca szczególną uwagę, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż pomimo stosowania środków zapobiegających, o których mowa w niniejszym ustępie, korzystanie Usług świadczonych drogą elektroniczną, zagrożone może być dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Użytkownika, szkodliwego oprogramowania, czego konsekwencją może być nieuprawniony dostęp do danych Użytkownika. Wobec tego, bezwzględne zalecane jest korzystanie z własnych środków bezpieczeństwa.

  5. Użytkownik zobowiązany jest do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym lub naruszającym postanowienia niniejszego Regulaminu.

  6. Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia ich praw w związku z korzystaniem z Aplikacji. Powiadomienie można przesłać drogą mailową na adres: hello@oureden.io.

  7. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Usługodawcy, Usługodawca może podjąć wszelkie, prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć lub uniemożliwić korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji i  świadczonych za jej pośrednictwem Usług.

  8. Zarówno Użytkownikowi jak i Usługodawcy przysługuje prawo do rozwiązania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, bez podawania przyczyn. Oświadczenie o  wypowiedzeniu umowy może być złożone w formie pisemnej lub drogą mailową i jest skuteczne z chwilą jego doręczenia drugiej stronie.

  9. Usługodawca, w ramach współpracy z różnymi Dostawcami, może udostępniać Użytkownikom w ramach Aplikacji dodatkowe treści lub usługi. Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach tych treści lub usług określają poszczególne regulaminy Dostawców. Korzystanie z oferowanych serwisów wymaga zapoznania się i  akceptacji poszczególnych regulaminów. W przypadku sprzeczności pomiędzy Regulaminem a  regulaminami poszczególnych serwisów, stosuje się postanowienia regulaminów poszczególnych serwisów. W sprawach nieuregulowanych w regulaminach poszczególnych serwisów stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu.

  10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

§ 5. DISCOVER TO EARN

  1. Domyślną Usługą świadczoną za pośrednictwem Aplikacji jest gra opierająca się o tzw. discover to earn, w ramach którego, Użytkownicy będą otrzymywać Tokeny za wykonywanie oznaczonych przez Usługodawcę czynności na zasadach opisanych na stronie internetowej Usługodawcy.

  2. Usługodawca nie odpowiada za ryzyko związane z wahaniem kursowym Tokenów oraz za błędne informacje udostępnianie przez innych Użytkowników.

  3. Korzystanie przez Użytkownika z Usług uwarunkowane jest utworzeniem Konta Użytkownika oraz powiązanego z nim Subkonta na platformie Operatora (tworzone równolegle do Konta Użytkownika).

  4. Użytkownik w ramach Konta Użytkownika, będzie posiadał wgląd w aktualny stan nabytych Tokenów.

  5. Korzystanie z pełnej funkcjonalności discover to earn jest bezpłatne. Użytkownik ma możliwość swobodnego wyboru portfela, z zastrzeżeniem, że portfel wybrany przez Użytkownika musi obsługiwać transakcje związane z Tokenem.

  6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność z tytułu podania błędnego lub nieprawdziwego Adresu portfela.

  7. Do Użytkownika może być przypisany w danej chwili jeden Adres portfela. Użytkownik może jednak w każdym czasie zmienić Adres portfela, pod warunkiem, że Adres ten nie pozostaje przypisany do innego konta.

  8. Gromadzenie przez Użytkownika Tokenów, podlega zapisowi i sumowaniu na saldzie głównym Użytkownika.

§ 6. WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG

  1. Korzystanie z Usług możliwe jest po Weryfikacji Użytkownika. W ramach weryfikacji Użytkownik musi podać adres email.

  2. Każdy Użytkownik może posługiwać się tylko i wyłącznie jednym kontem.

  3. Użytkownik może zmienić adres e-mail po dokonanej Weryfikacji.

  4. Użytkownik zobowiązany jest podawać Usługodawcy wszelkie dane zgodnie z prawdą. Użytkownik ponosi odpowiedzialność z tytułu podania danych nieprawdziwych lub błędnych.

  5. Możliwe jest korzystanie z Aplikacji przez Użytkownika na kilku urządzeniach równocześnie.

  6. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z prawem i poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Od Użytkownika korzystającego z Aplikacji oczekuje się należytego poziomu wiedzy pozwalającego na prawidłowe wykonywanie czynności polegających na oznaczaniu krzewów jadalnych, drzew, ziół itp. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża na to zgodę, iż Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy dana roślina nie będzie spełniała funkcji określonej w Aplikacji, bądź też nie będzie tą rośliną, za którą została zakwalifikowana. W związku z powyższym, w przypadku chęci skorzystania z roślin, Usługodawca zaleca kategorycznie skorzystanie przez Użytkownika z pomocy specjalisty (np. lekarza). Treści zawarte w Aplikacji mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Nie stanowią one porady o charakterze medycznym w związku z czym nie mogą być odbierane jako forma diagnozy, specjalistyczna opieka medyczna czy zalecenie w zakresie leczenia. Użytkowanie roślin i ziół leczniczych, opartych na informacjach dostępnych w Aplikacji, odbywa się wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność.

  7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem z Usług w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, bądź w inny sposób niezgodnym z niniejszym Regulaminem.

  8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane z korzystaniem z usług przez osobę nieuprawnioną, która na skutek zawinionego działania lub zaniechania Usługobiorcy uzyskała dostęp do usług świadczonych przez Usługodawcę.

  9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować tymczasowe utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z usług.

  10. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

  11. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od:

   1. nadużywania środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez spowodowanie zachwiania pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,

   2. działań mających na celu testowanie możliwości przełamania lub ominięcia zabezpieczeń systemów teleinformatycznych Usługodawcy, a także wszelkich innych działań które prowadzą do uzyskania nieuprawnionego dostępu do całości lub części systemów teleinformatycznych Usługodawcy,

   3. korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy,

   4. udostępniania danych do logowania do usług świadczonych przez Usługodawcę osobom nieuprawnionym,

   5. dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy treści, które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, bądź ich wprowadzanie lub rozpowszechnianie poprzez systemy teleinformatyczne Usługodawcy stanowi naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  1. Wszelkie nieograniczone pod względem czasowym i terytorialnym autorskie prawa majątkowe oraz majątkowe prawa pokrewne do stworzonych przez Użytkownika w czasie korzystania z Aplikacji utworów, w tym baz danych, opracowań, analiz, form graficznych (dalej jako „Utwory”), w całości i we fragmentach, a także prawa własności przemysłowej pozostają własnością Użytkownika.

  2. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin, udziela równocześnie Usługodawcy nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z Utworów przez czas nieokreślony, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Udzielenie licencji niewyłącznej następuje na wszelkich istniejących, w chwili obowiązywania niniejszego Regulaminu, polach eksploatacji, w tym w szczególności na następujących polach:

   1. utrwalania na jakimkolwiek nośniku;

   2. zwielokrotniania jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na kasetach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową w tym DVD, VCD, CD-ROM, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

   3. publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlania, odtworzenia włącznie z miejscami dostępnymi za opłatą wstępu

   4. prawa obrotu w kraju i za granicą;

   5. użyczenia, najmu lub wymiany nośników, na których dzieło utrwalono;

   6. wystawiania, wyświetlania, nadawania w całości lub w dowolnie wybranych fragmentach za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej, bezprzewodowej jakąkolwiek techniką – niezależnie od systemu, standardu i formatu przez stację naziemną, nadawanie kablowe,

   7. nadawania w całości lub w dowolnie wybranych fragmentach za pośrednictwem satelity;

   8. reemisji integralnej i równoczesnej przez inną organizację telewizyjną;

   9. sporządzenia wersji obcojęzycznych;

   10. wprowadzania do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów;

   11. wykorzystania na stronach internetowych.;

   12. wykorzystania w utworach multimedialnych;

   13. wprowadzania do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;

   14. wykorzystywania dowolnych fragmentów do celów promocyjnych i reklamy;

   15. wykorzystania w całości lub dowolnie wybranych fragmentów w serwisach interaktywnych, udostępnianych za pośrednictwem Internetu i innych technik przekazu danych, w tym sieci telekomunikacyjnych, informatycznych i bezprzewodowych;

   16. wprowadzania zmian, skrótów;

   17. retransmisji i publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

   18. – w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów.

  3. Użytkownik oświadcza, że posiadane przez niego autorskie prawa majątkowe nie naruszają praw osób trzecich. W przypadku naruszenia ww. praw osób trzecich, Użytkownik zobowiązany będzie do pokrycia szkody poniesionej przez Usługodawcę z tego tytułu.

 

 

§ 7. REKLAMACJE

 1. Usługodawca zobowiązuje się niniejszym, że dostarczone przez niego Usługi będą zgodne z Umową o świadczenie usług drogą cyfrową. Aby Usługa mogła zostać uznana za zgodną z umową musi:

 1. nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się usługi cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

 1. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla usługi cyfrowej tego rodzaju i których Użytkownik może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter usługi cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez Usługodawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Usługodawca wykaże, że:

  1. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie nie mógł o nim wiedzieć,

  2. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

  3. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy;

 2. być dostarczane z instrukcjami, których dostarczenia Użytkownik może rozsądnie oczekiwać;

 3. być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Użytkownikowi przez Usługodawcę przed zawarciem umowy;

 1. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Aplikacji oraz ze świadczeniem za jej pośrednictwem Usług, a także pytania dotyczące korzystania z Aplikacji należy kierować do Usługodawcy na wskazane w § 1 ust. 5 dane kontaktowe.

 2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię i nazwisko Użytkownika, nazwę konta użytkownika, adres poczty elektronicznej, dokładny opis i powód zgłoszenia oraz datę, w której niezgodność została ujawniona.

 3. W terminie 14 dni od dnia jej otrzymania Usługodawca rozpatruje reklamację oraz informuje Użytkownika o wyniku jej rozpatrzenia. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli rozpatrzenie reklamacji będzie wymagało uzyskania wiadomości specjalnych lub Usługodawca napotka inne trudności niezależne od niego lub jeżeli niezbędne będzie uzyskanie od Użytkownika dodatkowych informacji. Czas udzielania przez Użytkownika dodatkowych informacji każdorazowo wydłuża czas rozpatrywania reklamacji.

 4. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez Usługodawcę zgodnie z formą, w jakiej została otrzymana.

 5. Przesłanie przez Użytkownika reklamacji w formie elektronicznej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie od Usługodawcy odpowiedzi również w formie elektronicznej.

 6. Skorzystanie przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i  dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.

 7. Użytkownik będący konsumentem ma jednocześnie prawo skorzystać z rozwiązania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi na reklamację oczywiście bezzasadną, w szczególności w zakresie, w którym reklamacja została już uprzednio w stosunku do danego Użytkownika rozpatrzona.

§ 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

  1. Usługodawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji, zapewniając poprawność jej działania. Usługodawca nie gwarantuje jednak stałej dostępności wszystkich Usług Aplikacji, jak również ich bezbłędnego działania.

  2. Użytkownik korzysta z Aplikacji dobrowolnie, na własną odpowiedzialność. Odpowiedzialność Usługodawcy za ewentualne szkody powstałe w związku z korzystaniem z Aplikacji, a w szczególności brak jej funkcjonowania, a także nieprawidłowe funkcjonowanie, wyłączona jest w możliwie najszerszym, prawnie dopuszczalnym zakresie.

  3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają Urządzenia Użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają Użytkownikom korzystanie z Aplikacji i oferowanych za jej pośrednictwem Usług. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezadowalającą Użytkownika jakość, wydajność, a także dokładność Aplikacji.

  4. W działaniu Aplikacji mogą wystąpić przerwy spowodowane przyczynami technicznymi. Użytkownik wówczas nie ma roszczenia w związku z przerwą lub zaprzestaniem świadczenia Usług przez Usługodawcę.

  5. Świadczenie Usług może zostać przerwane w razie nienależytej jakości połączenia, uszkodzeń lub wad urządzeń telekomunikacyjnych, systemów zasilania, sprzętu komputerowego, awarii sieci telekomunikacyjnej, przerw w dostawie prądu lub jakiegokolwiek działania osób trzecich.

  6. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Aplikacji lub poszczególnych funkcji w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Aplikacji, w szczególności wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika lub Usługodawcę. Usługodawca nie ponosi wówczas odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Aplikacji na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.

  7. Koszty ewentualnej transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji pokrywa Użytkownik we własnym zakresie na podstawie umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innym dostawcą Internetu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnych do korzystania z Aplikacji.

  8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty lub szkody spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez jakiekolwiek zdarzenia, działania lub pominięcia wykraczające poza jego kontrolę, w tym zwłaszcza nie ponosi odpowiedzialności za działania innych Użytkowników Aplikacji szczególnie w ramach discover to earn, włączając, lecz bez ograniczenia, straty lub szkody wynikające, bezpośrednio lub pośrednio, z wszelkich opóźnień lub nieścisłości w transmisji zleceń lub informacji udostępnianych w ramach Aplikacji, w tym strat lub szkód spowodowanych przerwaniem lub awarią połączenia lub urządzeń komunikacyjnych lub przerwą w dostawie prądu.

§ 9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca tj. EDENAPP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Dmowskiego 3/9, 50 – 203 Wrocław), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001025484, REGON: 524775094, NIP: 8982290764, kapitał zakładowy 10 000,00 PLN.

 1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej jako „RODO”), Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. Administrator zapewnia stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

 3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zostały uregulowane w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://oureden.io/privacy-and-cookies-policy/która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

§ 10. LICENCJA ORAZ WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszelkie prawa do Aplikacji, w tym autorskie prawa majątkowe do Aplikacji, a także do poszczególnych jej części, w szczególności do elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz elementów programistycznych generujących i obsługujących Aplikację, w tym również prawa własności przemysłowej oraz wszelkie inne prawa pochodne (dalej jako „Licencja”), z wyłączeniem treści dostarczanych przez Dostawców, przysługują Usługodawcy.

 2. Z chwilą pobrania Aplikacji oraz akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, Usługodawca udziela Użytkownikowi licencji niewyłącznej na korzystanie z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem. Licencja jest nieprzenoszalna i zostaje udzielona na czas korzystania przez Użytkownika z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem i w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem.

 3. Udzielona Użytkownikowi licencja niewyłączna, nie upoważnia Użytkownika do udzielania dalszych licencji. Ponadto Użytkownik nie jest uprawniony do działań wykraczających poza zakres Licencji.

 4. Przekazywanie osobom trzecim treści zawartych w Aplikacji dopuszczalne jest wyłącznie przy wykorzystaniu narzędzi zawartych w Aplikacji i przeznaczonych do tego celu.

 5. Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać Aplikacji, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać jej w systemach i sieciach komputerowych, systemach dystrybucji aplikacji mobilnych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.

 6. W razie naruszenia przez Użytkownika zasad korzystania z Aplikacji lub warunków udzielonej Licencji, Usługodawca będzie uprawniony do zablokowania Użytkownikowi dostępu do Aplikacji oraz cofnięcia udzielonej Licencji na korzystanie z Aplikacji. Powyższe nie uchybia prawu Usługodawcy do podjęcia innych stosownych i prawem przewidzianych działań w związku z dokonanym naruszeniem.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu bez podawania powodu. Usługodawca będzie wówczas informować o zmianach w widocznym miejscu w Aplikacji. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu ma prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 1. Usługodawca zapewnia dostęp do Regulaminu za pośrednictwem Aplikacji w taki sposób, że możliwe jest jego pobranie, utrwalenie oraz wydrukowanie.

 2. Zapisy niniejszego Regulaminu oraz wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem podlegają przepisom prawa polskiego.

 3. Brak podstaw prawnych lub niekompletność którejkolwiek z klauzul zawartych w Regulaminie nie oznacza, że cały Regulamin traci moc prawną. Postanowienia te zmienia się na takie, które najbardziej oddają jej sens i cel zapisów dotychczasowych.