Skip to content

REGULAMIN

§ 1. Preambuła

1.1. Cel

Niniejszy Regulamin jest dostarczany przez EDENAPP oraz podmioty współpracujące (określani łącznie jako „EDENAPP”, „my” lub, „nas”) i regulują korzystanie z serwisu www.oureden.io (dalej jako „Serwis”) oraz innych naszych stron internetowych, platform, aplikacji, produktów lub usług. W niniejszym Regulaminie będziemy odnosić się do Ciebie jako „Ty” lub „Użytkownik”.

1.2. Serwis internetowy
www.oureden.io jest serwisem internetowym, który umożliwia zapoznanie się z warunkami nabycia Tokenów EDEN COIN wytworzonych w standardzie BEP20 (dalej jako „EDEN COIN” lub „Token”) na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, Serwisie, Greenpaper oraz pozostałych dokumentach widocznych i udostępnionych za pośrednictwem Serwisu oraz ich nabycie za pośrednictwem aplikacji firm trzecich współpracujących z Serwisem na dzień nabycia Tokenów (np. Metamask). Ponadto za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik ma możliwość utworzenia konta Użytkownika (dalej jako „Konto”), poprzez połączenie aplikacji firm trzecich np. Metamask oraz podanie wymaganych przez EDENAPP danych identyfikacyjnych jak login oraz hasło

1.3 Nabycie Tokenów EDEN COIN
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że EDENAPP jest podmiotem zarządzającym www.oureden.io, natomiast Ty nabywając Tokeny w ramach sieci blockchain (BSC) nawiązujesz stosunek na podstawie odrębnych regulaminów lub warunków świadczenia usług, w tym w szczególności choć nie wyłącznie na podstawie informacji i dokumentów przedstawionych na stronach www.bnbchain.org/en/smartChain oraz/lub www.metamask.io lub innych do których aktualnie przekierowuje Serwis, wobec dokonywania płatności za Token. Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż nabycie Tokenów EDENCOIN w żaden sposób nie odwołuje się do transakcji lub zawarcia umowy bezpośrednio z EDENAPP. Zawarcie takiej umowy, w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną pomiędzy EDENAPP a Użytkownikiem, następuje natomiast w drodze utworzenia Konta dla poszczególnego Użytkownika, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

1.4 Inwestycja
Działalność EDENAPP w żaden sposób nie odwołuje się do inwestycji jako funduszy inwestycyjnych. Sformułowanie „inwestycje” lub „inwestycja” w zakresie informacji umieszczonych za pośrednictwem Serwisu należy definiować wyłącznie jako dokonanie zakupu Tokenów lub dążenie do takiego zakupu. Działalność EDENAPP nie może być postrzegana jako „doradztwo inwestycyjne”, „rekomendacja inwestycyjna” lub pośredniczenie w takim doradztwie lub rekomendacji lub zarządzaniu jakimikolwiek aktywami w odniesieniu do Tokenów.

§ 2. Definicje

2.1 EDENAPP – EDENAPP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Dmowskiego 3/9, 50 – 203 Wrocław), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001025484, REGON: 524775094, NIP: 8982290764, kapitał zakładowy 10 000,00 PLN.

2.2 Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której akty odrębne przyznają zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową, bądź posiadająca w inny sposób odpowiednie uprawnienie regulowane przepisami krajowymi w miejscu jego zamieszkania lub pobytu, która zapoznaje się z informacjami umieszczonymi za pośrednictwem Serwisu;

2.3 Serwis – astrona internetowa znajdująca się pod adresem www.oureden.io;

2.4 Konto – przypisany do Użytkownika zbiór zasobów i uprawnień w ramach Serwisu, wobec zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Użytkownikiem a EDENAPP, zawierający informacje niezbędne do jego autoryzacji oraz umożliwiający korzystanie z części usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu;

2.5 EDEN COIN/Token – termin, odnoszący się do jednostki wartości aktywów w standardzie BEP20 w ramach sieci blockchain BNB Smart Chain (BSC), uprawniający posiadacza do wykonywania czynności zgodnie z informacjami zawartymi w Serwisie oraz w Greenpaper;

2.6 Greenpaper – dokument określający zasady funkcjonowania Tokenów, a także możliwości dla Użytkowników w związku z przystąpieniem do Procesu Dystrybucji Tokenów. Dokument dostępny jest na stronie www.oureden.io;

2.7 Proces Dystrybucji Tokenów – oznacza proces emisji Tokenów przy wykorzystaniu technologii blockchain, w ramach której możliwe jest nabycie tych Tokenów przez Użytkownika;

2.8 KYC/AML – zbiór czynności, w wyniku realizacji których pozyskiwane są informacje o poszczególnym Użytkowniku. Czynności te wykonywane są w celu w celu określenia właściwego dla danych stosunków gospodarczych lub transakcji zakresu środków bezpieczeństwa finansowego oraz oceny ryzyka związanego z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, z uwzględnieniem określonych rodzajów ryzyka;

2.9 System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§ 3. Postanowienia ogólne

3.1 Użytkownik
Przystąpić do Procesu Dystrybucji Tokenów mogą osoby fizyczne, osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne, którym akty odrębne przyznają zdolność prawną. Pełnoletniość określa prawo danego kraju, z którego pochodzi Użytkownik, przy czym minimalnym wiekiem określa się 18 lat. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne

3.2 Warunki
Przystępując do Procesu Dystrybucji Tokenów, Użytkownik potwierdza, że zaznajomił się niniejszym Regulaminem, Greenpaper, a także w szczególności mechanizmami funkcjonowania oprogramowania oraz aplikacji opartych na technologii blockchain oraz ryzykiem w zakresie możliwości utraty całości zainwestowanych środków. Niniejszy Regulamin stanowi wiążącą umowę między Użytkownikiem a EDENAPP i ma zastosowanie do wszystkich Użytkowników, którzy uzyskują dostęp do Serwisu lub korzystają z niego (w tym również poprzez samo przeglądanie umieszczonych za pośrednictwem Serwisu treści).

3.3 Konto Użytkownika
Konto może zostać utworzone przez Użytkownika. Rejestracja Konta jest bezpłatna, a także dobrowolna (opcjonalna), lecz niezbędna do korzystania z części funkcjonalności dostępnych w Serwisie i wykorzystania Tokenów EDEN COIN. Użytkownik, celem utworzenia Konta, zobowiązany jest do podania wymaganych informacji zawartych w formularzu rejestracyjnym w Serwisie, w tym w szczególności zobowiązany jest do podania loginu oraz hasła, a także zobowiązany jest do połączenia Konta ze swoim portfelem (np. Metamask), zgodnie z informacjami dostępnymi w formularzu rejestracji Konta. Rejestracja Konta odbywa się wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet (online).

3.4 Oświadczenia w zakresie Procesu Dystrybucji Tokenów
Użytkownik oświadcza, iż w ramach niniejszego Procesu Dystrybucji Tokenów działa w imieniu własnym i na własną rzecz, a w szczególności nie działa na rzecz osoby lub podmiotu będącego obywatelem bądź rezydentem państw, których prawo ogranicza lub zabrania udziału w procesach zbiorczo oraz powszechnie określanych jako Initial Coin Offering lub klasyfikuje Proces dystrybucji Tokenów wyłącznie jako emisje instrumentów finansowych lub pochodne instrumentów finansowych w rozumieniu właściwych ustaw krajowych. Użytkownik oświadcza również, że środki przeznaczone na przystąpienie do Procesu Dystrybucji Tokenów pochodzą z legalnych źródeł. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż Token EDEN COIN nie jest:

 1. dokumentem imiennym, na zlecenie lub wystawionym na okaziciela, a także instrumentem finansowym oraz jednostką uczestnictwa lub certyfikatem inwestycyjnym w rozumieniu właściwych ustaw krajowych w miejscu siedziby EDENAPP;
 2. detalicznym produktem zbiorowego inwestowania w rozumieniu art. 4. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) i nie jest objęty regulacjami prawnymi gwarantowanymi przez państwo.

3.5 Oświadczenia w zakresie działalności EDENAPP
Użytkownik oświadcza, że akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu w całości, bez zastrzeżeń oraz uzupełnień, a także przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje, iż:

 1. Proces dystrybucji Tokenów nie jest ofertą publiczną, działalnością zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi lub działalnością wykonywaną przez fundusz inwestycyjny, a także, że działalność EDENAPP nie jest działalnością bankową, czy też działalnością ubezpieczeniową lub reasekuracyjną w rozumieniu właściwych ustaw krajowych;
 2. EDENAPP nie pośredniczy w żaden sposób w transakcji nabycia Tokenów, wobec czego nie może zagwarantować, że Proces dystrybucji Tokenów, jak również samo nabycie Tokenów przyniosą Użytkownikowi oczekiwane przez niego rezultaty, wyniki, czy też korzyści ekonomiczne lub finansowe. Jednocześnie Użytkownik oświadcza, że EDENAPP w żaden sposób nie składał mu takich gwarancji, czy też zapewnień;
 3. nabywając Tokeny EDEN COIN lub przystępując do Procesu Dystrybucji Tokenów, Użytkownik nie przystępuje w żaden sposób do EDENAPP, nie tworzy z nim spółki, jak również nie nabywa praw korporacyjnych w EDENAPP oraz nie nawiązuje z EDENAPP stosunku prawnego o zbliżonym charakterze, w tym np. joint venture;

Ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że EDENAPP nie oferuje żadnych usług związanych z papierami wartościowymi, a także że EDENAPP nie jest podmiotem przekazującym jakiekolwiek pieniądze na rzecz Użytkowników lub innych osób lub podmiotów trzecich. EDENAPP nie udziela porad inwestycyjnych, finansowych, podatkowych ani prawnych. Wszelkie informacje i aplikacje udostępniane w związku z Serwisem nie stanowią porady inwestycyjnej, porady finansowej, porady handlowej ani żadnego innego rodzaju porady.

3.6 Weryfikacja KYC/AML
EDENAPP lub podmioty z nim współpracujące w ramach działań wykonywanych przez Użytkownika w Serwisie lub w związku z nabyciem Tokenów lub przystąpieniem do tego Procesu, może dokonywać weryfikacji Użytkownika w zakresie określonym we właściwych ustawach międzynarodowych o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML). Zgodnie z wymogami prawa podmiot dokonujący takiej weryfikacji, może wykonać ją powtórnie w przypadku wystąpienia ustawowych przesłanek, w tym również wedle wewnętrznie obowiązującej procedury bezpieczeństwa.

§ 4. Token EDEN COIN

4.1 Podstawowe informacje
Użytkownik, za pośrednictwem aplikacji oraz serwisów podmiotów trzecich, w tym w szczególności za pośrednictwem sieci blockchain BNB Smart Chain (BSC) uzyskuje możliwość nabycia Tokenów EDEN COIN, jako cyfrowego odwzorowania wartości wygenerowanego w sieci blockchain. Szczegóły w zakresie sposobu nabycia Tokenów oraz ich wartość wyrażona w cenie – każdorazowo określana jest przez podmioty trzecie lub serwisy tych podmiotów trzecich – np. Metamask (www.metamask.io), w zakresie dokonania przez Użytkownika płatności za nabycie tych Tokenów. Nabycie Tokenów uprawnia Użytkowników do uzyskiwania korzyści określonych w szczególności w Greenpaper, z jednoczesnym zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu.

4.2 Token EDEN COIN
Token stanowi formę wartości, która została wygenerowana w sieci blockchain BNB Smart Chain (BSC) w standardzie BEP20. Odbiór Tokenów przez Użytkownika, następuje natychmiastowo poprzez sieć blockchain, po poprawnym dokonaniu płatności przez Użytkownika zgodnie z punktem 4.1. Wszelkie informacje o Tokenach umieszczane są za pośrednictwem Serwisu w widocznym dla Użytkownika miejscu lub za pośrednictwem serwisów podmiotów trzecich, do których Serwis przekierowuje. Jednocześnie wobec tego, iż proces nabycia Tokenów, nie jest w żaden sposób zależny od działalności wykonywanej przez EDENAPP, a także wobec ścisłego powiązania Tokenów z rynkiem kryptowalut, nad którym EDENAPP nie sprawuje żadnej kontroli, Użytkownik przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje, że wszelkie prawa w zakresie możliwości odstąpienia od umowy w rozumieniu odstąpienia od nabycia Tokenów zostały wyłączone. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że wszystkie transakcje w zakresie nabycia Tokenów są ostateczne i nie ma możliwości zwrotu nabytych (zakupionych) Tokenów.

4.3 Przestrzeganie zasad
Każdy Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Użytkownik jest zobowiązany chronić wszelkie swoje hasła oraz klucze prywatne (umożliwiające dostęp do Tokenów), przed dostępem osób trzecich.

4.4 Nieuprawiony dostęp
EDENAPP w żaden sposób nie przetwarza ani nie zachowuje danych dostępowych, umożliwiających zarządzanie Tokenami, w tym również kluczy prywatnych Użytkowników. Użytkownik jest zobowiązany do ochrony danych dostępowych do Tokenów, w tym również danych dostępowych do aplikacji podmiotów trzecich np. Metamask (www.metamask.io) bowiem w przypadku ich utraty, EDENAPP nie ma możliwości odzyskania tych danych. W przypadku utraty danych dostępowych, w tym w szczególności kluczy prywatnych, może dojść do sytuacji, w której Użytkownik straci bezpowrotnie wszystkie nabyte przez niego Tokeny, przypisane do danego adresu portfela, za co EDENAPP nie ponosi odpowiedzialności. Wszelkie skutki powstałe w wyniku wejścia w posiadanie przez osoby trzecie haseł, kluczy bądź innych danych umożliwiających dostęp do Tokenów należących do Użytkownika, nie rodzą odpowiedzialności po stronie EDENAPP.

4.5 Opodatkowanie Tokenów EDEN COIN
Użytkownik jest obowiązany do ustalenia w jaki sposób i według jakiego prawa nastąpi opodatkowanie, w związku z nabyciem przez niego Tokenów, a także jest zobowiązany do zapłaty tego podatku do właściwych organów skarbowych dla danego Użytkownika, jeśli takowe opodatkowanie by występowało. EDENAPP w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe rozliczenie podatkowe poszczególnego Użytkownika, z tytułu nabycia przez niego Tokenów. To rezydencja podatkowa i zasady podatkowe jurysdykcji danego Użytkownika determinują jego rozliczenia.

4.6 Znajomość technologii blockchain
Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, Greenpaper, a także Procesem dystrybucji Tokenów oraz jego mechanizmami, jak również uzyskał wszelkie niezbędne informacje i dane, które uznaje za wystarczające do podjęcia decyzji o nabyciu Tokenów, a także że posiada szeroką wiedzę w zakresie funkcjonowania, użytkowania czy użyteczności oprogramowania oraz aplikacji opartych na technologii blockchain. Wszystkie transakcje nabycia Tokenów są realizowane automatycznie, w oparciu o decyzje Użytkownika i dokonane przez niego zlecenia. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ustalenie, czy decyzja nabycia Tokenów jest dla niego odpowiednia. Jeśli Użytkownik posiada wątpliwości w zakresie funkcjonowania technologii blockchain, kryptowalut lub zasad nabywania Tokenów, powinien przed podjęciem jakiegokolwiek działania w Serwisie skontaktować się ze swoim własnym doradcą prawnym, podatkowym lub inwestycyjnym.

§ 5. Płatność za token EDEN COIN

5.1 Wartość rozliczeniowa Użytkownik oświadcza, iż jednostką rozliczeniową w zakresie nabycia Tokenów, w związku z przystąpieniem do Procesu Dystrybucji Tokenów są kryptowaluty, z zastrzeżeniem poczynionym w zdaniach następnych. Wartość rozliczeniowa, określona jest każdorazowo przez podmioty trzecie lub serwisy tych podmiotów trzecich np. Metamask (www.metamask.io), które umożliwiają nabycie Tokenów w sieci blockchain BNB Smart Chain (BSC), za pośrednictwem łączy teleinformatycznych. Ponadto, EDENAPP wskazuje, że jednostką rozliczeniową w zakresie nabycia Tokenów, w związku z przystąpieniem do Procesu Dystrybucji Tokenów, w ramach Serwisu www.oureden.io, mogą być oprócz kryptowalut, również waluty fiducjarne, a to wobec korzystania przez EDENAPP w szczególności z oprogramowania ARI10 Gateway (www.ari10.com/pl/gateway), z tym zastrzeżeniem, że rozliczenie w zakresie nabycia Tokenów za pośrednictwem Serwisu, możliwe będzie wyłącznie do kwoty nieprzekraczającej 1 000 EUR (słownie: jeden tysiąc euro 00/100) lub równowartości tejże kwoty wyrażonej w kryptowalutach. 5.2 Opłata i czas realizacji Opłaty są określane każdorazowo przez podmioty trzecie lub serwisy tych podmiotów trzecich (np. Metamask lub inny równoważny), umożliwiające nabycie Tokenów. Przystępując do nabycia Tokenów, Użytkownik zobowiązuje się ponosić aktualne opłaty:
 1. za Token – których wysokość jest zależna od momentu, w którym Użytkownik nabędzie Token oraz od ilości nabywanych Tokenów przez Użytkownika, zgodnie z informacjami podanymi w Serwisie;
 2. wszelkie inne niezbędne opłaty w zakresie dostarczenia do niego (Użytkownika) Tokenów, w tym w szczególności choć nie wyłącznie opłaty w sieci blockchain oraz opłaty serwisów podmiotów trzecich.
Dostarczenie Tokenów do Użytkownika następuje natychmiastowo, pod warunkiem dokonania przez Użytkownika prawidłowej płatności zgodnie z powyższym. Proces ten jest realizowany w sposób automatyczny, bez możliwości jego zmiany czy modyfikacji. EDENAPP wskazuje, iż proces dostarczenia Tokenów w wyjątkowych sytuacjach może zostać wydłużony maksymalnie do 48h w przypadku wystąpienia sytuacji, na które EDENAPP nie ma wpływu, takich jak np. awarie sieci blockchain BNB Smart Chain (BSC).

§ 6. Sankcje I reklamacje

6.1 Zgłoszenie naruszeń
Użytkownik lub podmioty trzecie może zwrócić się do EDENAPP , w zakresie ewentualnych naruszeń postanowień niniejszego Regulaminu, Greenpaper lub naruszeń korzystania z Serwisu www.oureden.io. Ewentualne naruszenia w zakresie nabycia Tokenów EDEN COIN należy kierować wyłącznie do podmiotów trzecich, świadczących usługi w zakresie nabycia tych Tokenów w sieci blockchain, zgodnie z informacjami umieszczonymi m.in. na stronie www.bnbchain.org/en/smartChain. Wszelkie zgłoszenia do EDEN COIN, należy kierować na adres e-mail: hello@oureden.io.

6.2 Skutki naruszeń
Naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu mogą, stosownie do skali naruszenia, skutkować:

 1. ostrzeżeniem Użytkownika;
 2. czasowym zawieszeniem Konta, tj. uniemożliwieniem dostępu do Konta Użytkownika;
 3. usunięciem Konta, co jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą
  elektroniczną;

Strony zgodnie postanawiają, że usunięcie Konta pod jakimkolwiek tytułem prawnym lub faktycznym, nie powoduje powstania po stronie Użytkownika jakichkolwiek roszczeń, w tym roszczeń o wypłatę jakiegokolwiek odszkodowania.

6.3 Standardowe zgłoszenie
EDENAPP udziela odpowiedzi na zgłoszenie Użytkownika lub podmiotów trzecich drogą elektroniczną, zasadniczo w terminie do 30 (słownie: trzydzieści) dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie przesłana na adres e-mail podany przez Użytkownika lub osobę trzecią w wiadomości mailowej. EDENAPP zastrzega sobie prawo do wydłużenia powyższego terminu maksymalnie o kolejne 30 (słownie: trzydzieści) dni robocze w przypadku, gdy rozpoznanie zgłoszenia wymaga dodatkowych informacji lub napotka przeszkody niezależne od EDENAPP. EDENAPP ponadto zastrzega, że rozpatrzenie zgłoszenia może wymagać uzyskania od Użytkownika lub osoby trzeciej dodatkowych wyjaśnień – wówczas czas udzielania odpowiedzi przez EDENAPP każdorazowo odpowiednio wydłuża okres rozpoznania danego zgłoszenia

6.4 Reklamacje
Użytkownicy i podmioty trzecie mogą zgłaszać reklamacje do EDENAPP w zakresie funkcjonowania Serwisu (w ramach Konta, wobec świadczenia usług drogą elektroniczną), a także odwołania od decyzji EDENAPP. Zgłoszenia należy kierować wówczas bezpośrednio do EDENAPP na adres e-mail: hello@oureden.io. Zgłoszenie musi zawierać:

 1. oznaczenie osoby lub podmiotu zgłaszającego, pozwalające na identyfikację Konta;
 2. precyzyjny opis zgłoszenia.

EDENAPP informuje podmioty składające reklamacje o rozpoznaniu reklamacji drogą elektroniczną na podany przez zgłaszającego adres e-mail, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. Rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od podmiotu zgłaszającego dodatkowych wyjaśnień i doprecyzowania informacji. Podmiot zgłaszający jest zobowiązany wówczas do udzielenia wszelkich potrzebnych informacji i odpowiedzi. Czas udzielania przez zgłaszającego odpowiedzi na dodatkowe pytania lub informacje, każdorazowo odpowiednio przedłuża termin rozpoznania (zakończenia) poszczególnego zgłoszenia reklamacyjnego.

6.5 Wyrażenie zgody na kontakt drogą elektroniczną
Przesłanie przez Użytkownika lub osobę trzecią zgłoszenia do EDENAPP w formie elektronicznej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie od EDENAPP odpowiedzi w formie elektronicznej.

§ 7. Polityka prywatności

7.1 Przetwarzanie danych
Przekazując EDENAPP jakiekolwiek dane osobowe lub identyfikacyjne, Użytkownik wyraża zgodę na włączenie tych danych do zbioru EDENAPP oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji określonych zadań, zgodnie z postanowieniami niniejszego dokumentu. EDENAPP przetwarza lub może przetwarzać dane osobowe Użytkowników, zgodnie z przekazanymi danymi, w tym w szczególności dane identyfikacyjne i kontaktowe. Administratorem danych jest EDENAPP (zwany dalej “Administratorem”). Kontakt z Administratorem jest dostępny pod adresem: hello@oureden.io. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Akceptując Politykę Prywatności, Użytkownik wyraża zgodę na warunki gromadzenia, przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych dotyczących korzystania z Serwisu.

7.2 Poszanowanie prywatności
Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe były przetwarzane z najwyższym poszanowaniem prywatności osoby, której dane dotyczą, oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zapewnia podjęcie wszelkich środków prawnych w celu zabezpieczenia zbiorów danych osobowych.

7.3 Środki ochrony
Administrator danych zobowiązuje się do stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności do zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

7.4 Zakres i cel przetwarzania
Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu:

 1. wypełniania obowiązków prawnych EDENAPP;
 2. świadczenia usług marketingowych i reklamowych, a także przesyłania informacji handlowych;
 3. korzystania z teleinformatycznych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wyzwalających – w celach marketingowych.

7.5 Profilowanie danych
Przetwarzanie danych osobowych obejmuje profilowanie Użytkowników ze względu na ich zachowania, zainteresowania, wiarygodność i preferencje (w tym preferencje zakupowe). Na podstawie profilowania Użytkownikom przekazywane są określone treści, które potencjalnie mogą ich zainteresować.

7.6 Udostępnianie danych
W celu realizacji obowiązków Administrator może ujawniać zebrane dane osobowe podmiotom, w tym: pracownikom, współpracownikom, dostawcom, operatorom systemów płatności, podmiotom świadczącym na rzecz EDENAPP usługi operacyjne, prawne, księgowe i informatyczne, a także podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z EDENAPP. W takich przypadkach ilość ujawnianych informacji jest każdorazowo ograniczana do niezbędnego minimum.

7.7 Analiza ruchu
Kontroler oświadcza, że wolno mu korzystać z narzędzi przeznaczonych do analizy ruchu w ramach Witryny, takich jak np. Google Analytics. W szczególności Kontroler ma prawo do zbierania informacji o aktywności i zachowaniu Użytkownika. Administrator wykorzystuje te dane do badania rynku i ruchu na Serwisie oraz do tworzenia statystyk, w szczególności do oceny zainteresowania zamieszczanymi treściami, a także do ulepszania Serwisu i realizacji obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Zebrane dane będą przetwarzane w sposób anonimowy i wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych lub w celu zapewnienia prawidłowego korzystania z Serwisu.

7.8 Analiza ruchu
Administrator danych przestrzega następujących zasad przetwarzania danych osobowych:

 1. zapisywanie zebranych danych osobowych wyłącznie na takich nośnikach pamięci, które są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich;
 2. zgłaszanie zbiorów danych osobowych lub wyznaczanie osób, które będą wykonywały wymagane obowiązki w tym zakresie;
 3. sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem danych osobowych przez cały okres ich posiadania, w szczególności zapewnienia ochrony przed nieuprawnionym dostępem, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą;
 4. udostępniania danych osobowych właściwym organom na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 5. zachowania poufności danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie są udostępniane w formie umożliwiającej
jakąkolwiek identyfikację Użytkownika, chyba że Użytkownik wyraził na to zgodę lub obowiązek
ujawnienia takich informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa.

7.9 Prawa Użytkownika
Administrator zapewnia, że stosowane zasady przetwarzania danych osobowych są zgodne z prawami Użytkowników wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z prawem dostępu do danych, ich sprostowania, uaktualnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych własnych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody, wniesienia skargi do organu nadzorczego

§ 8. Polityka plików cookies

8.1 Rodzaje plików Cookies
W zakresie funkcjonowania Serwisu Administrator może stosować następujące rodzaje plików Cookies:

 1. tymczasowe, które są usuwane po opuszczeniu Strony internetowej lub po wyłączeniu przeglądarki internetowej;
 2. stałe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas nieokreślony lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika;
 3. statystyczne, służące do śledzenia ruchu w Serwisie;
 4. funkcjonalne, umożliwiające personalizację serwisu w odniesieniu do Użytkownika;
 5. reklamowe, które pozwalają na dostarczanie Użytkownikowi treści dostosowanych do jego osobistych preferencji;
 6. obowiązkowe i bezpieczeństwa, które dotyczą zasad zachowania bezpieczeństwa w ramach Serwisu oraz zasad uwierzytelniania.

8.2 Cele wykorzystywania
Kontroler wykorzystuje pliki Cookies w następujących celach:

 1. optymalizacji i zwiększenia efektywności w zakresie działalności EDENAPP;
 2. poprawnej konfiguracji funkcji dostępnych w ramach Serwisu;
 3. poprawnej konfiguracji funkcji dostępnych w ramach Serwisu;
 4. utrzymania bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu;
 5. gromadzenia i wykorzystywania ogólnych i ogólnodostępnych danych statystycznych za pomocą narzędzi analitycznych.

8.3 Cele stosowania
W celu zapewnienia najwyższej jakości, pliki Cookies są analizowane przez Administratora w celu ustalenia, które podstrony są najczęściej odwiedzane, z jakich przeglądarek korzystają odwiedzający oraz czy struktura Serwisu nie zawiera błędów

8.4 Konfiguracja plików Cookies
Pliki Cookies przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być wykorzystywane przez inne podmioty, które wpływają na jakość korzystania z Serwisu. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany własnych ustawień dotyczących plików Cookies, określając warunki przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików Cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może dokonać zmiany ustawień, o których mowa powyżej, za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub poprzez konfigurację usługi lub usług. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w przeglądarce internetowej bądź informować Użytkownika o zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika.

8.5 Prawa Użytkownika
Użytkownik ma prawo w każdej chwili usunąć pliki Cookies za pomocą ustawień dostępnych w używanej przeglądarce internetowej. Ograniczenie lub zablokowanie plików Cookies przez przeglądarkę internetową nie uniemożliwi Użytkownikowi przeglądania treści zamieszczanych za pośrednictwem Serwisu, może jednak spowodować utrudnienia lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu. Zaleca się korzystanie z oprogramowania umożliwiającego obsługę plików Cookies.

8.6 Prawa autorskie i własność intelektualna
Wszelkie prawa do Platformy, w tym prawa autorskie do Platformy, jak również do poszczególnych jej części, w szczególności do elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych i programistycznych, w tym prawa własności przemysłowej oraz wszelkie inne prawa zależne, z wyjątkiem treści dostarczanych przez operatorów płatności, należą do EDENAPP. Po skorzystaniu z Platformy i zaakceptowaniu Warunków przez Użytkownika, EDENAPP udziela Użytkownikowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Platformy. Licencja jest niezbywalna i jest udzielana na czas korzystania przez Użytkownika z Platformy zgodnie z jej przeznaczeniem i zgodnie z Warunkami. Przyznana Użytkownikowi licencja niewyłączna nie uprawnia Użytkownika do udzielania dalszych licencji. Przekazywanie treści Serwisu osobom trzecim jest dozwolone wyłącznie przy użyciu narzędzi zawartych w Serwisie i przeznaczonych do tego celu. Użytkownik nie jest uprawniony do powielania, sprzedaży lub innego wprowadzania do obrotu lub rozpowszechniania kodu źródłowego Platformy, w całości lub w części, w szczególności do przesyłania lub udostępniania go w systemach i sieciach komputerowych, systemach dystrybucji aplikacji mobilnych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.

§ 9. Postanowienia dodatkowe

9.1 Wymagania techniczne
Celem korzystania z Serwisu, Użytkownik winien spełnić następujące wymagania techniczne:

 1. posiadanie urządzenia umożliwiającego korzystanie z sieci Internet;
 2. połączenie z siecią Internet;
 3. posiadanie przeglądarki umożliwiającej wyświetlanie stron www oraz obsługi aplikacji podmiotów trzecich (np. Metamask), np. Google Chrome./li>

EDENAPP oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby zapewnić stały dostęp do Serwisu, jednakże nie udziela żadnych gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało bez błędów i przerw technicznych. Ponadto EDENAPP zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych wymagań minimalnych do korzystania z Serwisu, w każdym czasie, bez uprzedniej konieczności powiadamiania Użytkownika.

9.2 Techniki kryptograficzne
EDENAPP zapewnia działanie systemu teleinformatycznego w formie Serwisu, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych.

9.3 Ryzyko techniczne
EDENAPP zastrzega, że korzystanie z Serwisu może wiązać się z ryzykiem technicznym, klasycznym dla wykorzystania systemu informatycznych oraz podwyższonym ryzykiem w zakresie technologii blockchain, standardowym dla oprogramowania opartego na sieci blockchain BNB Smart Chain (BSC). Użytkownicy powinni zabezpieczyć swoje połączenia elektroniczne oraz urządzenia przed nieuprawnionym dostępem, w tym w szczególności choć nie wyłącznie – zainstalować oprogramowanie antywirusowe oraz zabezpieczyć portfel np. Metamask, zgodnie z zaleceniami określonymi na stronie www.metamask.io.

9.4 Przerwy techniczne
EDENAPP ma prawo do czasowego lub stałego zaprzestania bądź ograniczenia działania Serwisu. W szczególności EDENAPP uprawniony jest do przeprowadzenia prac konserwacyjnych Serwisu, mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego. W związku z powyższym, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że nie posiada żadnych roszczeń w związku z taką przerwą lub ograniczeniem dostępu do Serwisu.

9.5 Inne strony podmiotów trzecich
EDENAPP dokłada należytej staranności w celu jednoznacznego określenia i identyfikacji stron oraz serwisów zarządzanych przez podmioty trzecie, który oferuje odrębne usługi lub usługę, niezwiązane z działalnością EDENAPP, zgodnie z informacjami wskazanymi w niniejszym Regulaminie. Jednakże, EDENAPP nie ponosi odpowiedzialności za zawartość, treści oraz nawiązany stosunek z innym podmiotem przez Użytkownika. Użytkownik w takiej sytuacji, każdorazowo powinien dołożyć należytej staranności, w celu określenia z jakim podmiotem nawiązywany jest ewentualny stosunek oraz na jaki serwis trzeci został przekierowany korzystając z Serwisu.

§ 10. Postanowienia końcowe

10.1 Data wejścia w życie oraz zmiany niniejszego Regulaminu
EDENAPP ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. W takiej sytuacji EDENAPP, będzie informować o zmianach Regulaminu w widocznym miejscu na Serwisie, w tym w szczególności poprzez zamieszczenie nowej wersji niniejszego Regulaminu w Serwisie.

10.2 Uzupełnienie i informacje zawarte w Regulaminie
Brak podstaw prawnych lub niekompletność którejś z klauzul zawartych w niniejszym Regulaminie nie oznacza, że cały Regulamin traci moc prawną. Postanowienia te zmienia się na takie, które najbardziej oddają jej sens i cel zapisów dotychczasowych.

10.3 Spory
Wszelkie strony spory mogące powstać na tle niniejszego Regulaminu, w pierwszej kolejności będą rozstrzygane polubownie, w drodze wzajemnych ustaleń pomiędzy Użytkownikiem a EDENAPP. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż polubowna procedura rozstrzygania sporów jest warunkiem zawieszającym, który musi zostać spełniony przed wszczęciem jakiegokolwiek postępowania sądowego. W takiej sytuacji Użytkownik zobowiązany jest do kontaktu z EDENAPP, zgodnie z warunkami wskazanymi w § 6 niniejszego Regulaminu. W przypadku spełnienia warunku o którym powyżej, a także w przypadku braku polubownego rozwiązania zaistniałego sporu, zapisy niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla miejsca aktualnej siedziby EDENAPP. Jednocześnie Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że spory powstałe na tyle niniejszego Regulaminu mogą być rozpatrywane tylko na zasadzie indywidualnej sprawy Użytkownika. W żaden sposób EDENAPP nie jest zobowiązany do rozstrzygania sporów jako spraw zbiorowych lub powództwa o charakterze zbiorowym.

10.4 Przekształcenia lub cesja
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że EDENAPP może przenieść wszelkie prawa i obowiązki wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu na inny podmiot, osobę lub osoby trzecie (łącznie określany jako podmiot), w tym również może przenieść prawa i obowiązki do innej, nowopowstałej spółki w wyniku przekształcenia. W razie takiego przeniesienia dotychczasowy podmiot ponosi solidarną odpowiedzialność za wszelkie dotychczasowe i przyszłe czynności nowego podmiotu. Całe niniejsze postanowienie należy odczytywać jako umożliwienie dostosowania się Usługodawcy do warunków rynkowych, a nie wyłączenie odpowiedzialności. Wszelkiego rodzaju zmiany zatem mają chronić użytkownika na zasadzie solidarnej odpowiedzialności.