Skip to content

POLITYKA PRYWATNOŚCI WRAZ Z POLITYKĄ COOKIES

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników, a także stanowi załącznik do Regulaminu EDENAPP, stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Platformy EDEN. Wszelkie pojęcia ujęte w niniejszej Polityce Prywatności, należy interpretować zgodnie z postanowieniami Regulaminu, chyba, że odmienne ich znaczenie zostało wyraźnie wskazane w Polityce Prywatności.

Polityka Prywatności uwzględnia wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie oochronie danych), zwanego dalej „RODO”oraz przepisy polskich aktów prawnych, m.in. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. oochronie danych osobowych, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną.

I. Postanowienia ogólne

1. Administratorem danych osobowych, zbieranych za pośrednictwem Platformy www.oureden.iojest: EDENAPP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Dmowskiego 3/9, 50 –203 Wrocław), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001025484, REGON: 524775094, NIP: 8982290764, kapitał zakładowy 10 000,00 PLN (wpłacony w całości). Wszelkie oświadczenia powinny być kierowane wyłącznie do tego podmiotu.

2. Contact with the Administrator is possible by email: hello@oureden.io

3. Definitions:
1) Cookies – means computer data, in particular small text files, recorded stored on the devices through which the User accesses the Website
2) Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, a w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jedną bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
3) Użytkownik – oznacza podmiot, na którego rzecz zgodnie przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną lub Umowa sprzedaży na odległość;
4) Profilowanie – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;
5) Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
6) Serwis / Platforma – oznacza stronę internetową, którą prowadzi Usługodawca pod adresem www.oureden.ioza pośrednictwem której możliwe jest korzystanie z Usług;
7) Regulamin – dokument udostępniony w Serwisie, określający zasady i warunki korzystania z Serwisu oraz zasady i warunki korzystania z Platformy.
8) Dostawcy – podmioty zewnętrzne, które dostarczają lub mogą dostarczać treści dostępne w Serwisie, w tym także dostawca płatności.

II. Podstawa prawna I cele przetwarzania danych użytkownika

1. Administrator Serwisu zbiera lub może zbierać następujące dane osobowe za pośrednictwem Serwisu lub bezpośredniego kontaktu ze strony Użytkownika:

1) dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, firma, NIP, adres)

2) dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu),

3) dane dotyczące urządzenia, z którego korzysta Użytkownik (adres IP, typ urządzenia, marka urządzenia, model urządzenia, nazwa urządzenia, język urządzenia, lokalizacja urządzenia oraz jego konfiguracja),

4) dane dotyczące używania przez Użytkownika oprogramowania VPN lub Urządzenia posiadającego zmodyfikowany system operacyjny;

5) inne dane dobrowolnieprzekazane przez Użytkownika w trakcie kontaktu z Administratorem, w tym również dane dotyczące jego Urządzenia, dane korespondencyjne oraz inne dane niewymienione powyżej.

2. Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania danych osobowych innych niż pozyskiwane automatycznie informacje o parametrach połączenia.

3. W ramach rejestracji w Serwisie, Administrator zbiera następujące dane osobowe:

1) Adres e-mail,

2) inne niezbędne dane o Urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik.

4. W ramach płatności dokonywanych wobec korzystania z Usług dostępnych w Serwisie, a w szczególności wobec zakupu Produktu fizycznego lub Produktu elektronicznego przez Użytkownika, Administrator korzysta z Dostawcy płatności, który przetwarza dane niezbędne do wykonania transakcji według własnej polityki prywatności.

III. Dane zbierane przez administratora serwisu

1. Administrator Serwisu zbiera lub może zbierać następujące dane osobowe za pośrednictwem Serwisu lub bezpośredniego kontaktu ze strony Użytkownika:

1) dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, firma, NIP, adres)

2) dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu),

3) dane dotyczące urządzenia, z którego korzysta Użytkownik (adres IP, typ urządzenia, marka urządzenia, model urządzenia, nazwa urządzenia, język urządzenia, lokalizacja urządzenia oraz jego konfiguracja),

4) dane dotyczące używania przez Użytkownika oprogramowania VPN lub Urządzenia posiadającego zmodyfikowany system operacyjny;

5) inne dane dobrowolnieprzekazane przez Użytkownika w trakcie kontaktu z Administratorem, w tym również dane dotyczące jego Urządzenia, dane korespondencyjne oraz inne dane niewymienione powyżej.

2. Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania danych osobowych innych niż pozyskiwane automatycznie informacje o parametrach połączenia.

3. W ramach rejestracji w Serwisie, Administrator zbiera następujące dane osobowe:

1) Adres e-mail,

2) inne niezbędne dane o Urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik.

4. W ramach płatności dokonywanych wobec korzystania z Usług dostępnych w Serwisie, a w szczególności wobec zakupu Produktu fizycznego lub Produktu elektronicznego przez Użytkownika, Administrator korzysta z Dostawcy płatności, kt

IV. Profilowanie gromadzonych danych

1. Administrator zastrzega, iż może on jak i Dostawcy wykorzystywać profilowanie do przetwarzania danych osobowych, w szczególności w celach prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług.

V. Czas przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

1) niezbędny do realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną określonych w Regulaminie, zawartej za pośrednictwem Serwisu, w tym także po jej wykonaniu z uwagi na możliwość skorzystania przez strony z przysługujących im praw wynikających z umowy, a także ze względu na ewentualne dochodzenie należności –do chwili upływu terminu przedawnienia roszczeń;

2) do czasu cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych –wprzypadkach przetwarzania danych osobowych Użytkownika na podstawie odrębnej zgody;

2. Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników również w przypadku, gdy jest to konieczne dowypełnienia ciążących na nim zobowiązań prawnych, rozwiązania sporów, wyegzekwowania zobowiązań Użytkownika, utrzymywania bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom i nadużyciom.

VI. Uprawnienia użytkownika

1. Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień, o których mowa w ust. 2 poniżej. W celu realizacji uprawnień, należy wysłać odpowiednie żądanie (odpowiednią prośbę) pocztą elektroniczną na adres: hello@oureden.io 

2. Użytkownik ma prawo do:

1) dostępu do treści danych –zgodnie z art. 15 RODO,

2) sprostowania/zaktualizowania danych –zgodnie z art. 16 RODO,

3) usunięcia danych –zgodnie z art. 17 RODO,

4) ograniczenia przetwarzania danych –zgodnie z art. 18 RODO,

5) przenoszenia danych –zgodnie z art. 20 RODO,

6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych –zgodnie z art. 21 RODO,

7) cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem –zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO,

8) wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych –zgodnie z art. 77 RODO.

3. Administrator rozpatruje zgłoszone żądania bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od chwili ich otrzymania. Jeżeli jednak –z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań –Administrator nie będzie mógł rozpatrzyć żądania Użytkownika we wskazanym terminie, to poinformuje Użytkownika o zamierzonym przedłużeniu terminu i wskaże termin rozpatrzenia zgłoszenia, nie dłuższy jednak niż 2 miesiące.

4. Administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał zgodnie z żądaniem Użytkownika każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

VII. Konieczność przekazania danych

1. Podanie danych osobowych za pośrednictwem Serwisu jest dobrowolne, jednak konieczne jeżeli Użytkownik dokona rejestracji lub skorzysta z Usług określonych w Serwisie, w ramach zawarcia Umowy sprzedaży lub Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych.

2. W przypadku, gdy podanie danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy z Administratorem, stanowi ono warunek jej zawarcia. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy z Administratorem.

VIII. Udostępnienie informacji

1. W celu realizacji umowy Administrator może udostępniać zebrane od Użytkowników dane do podmiotów obejmujących: pracowników,współpracowników, podmioty świadczące na jego rzecz usługi prawne oraz obsługę IT oraz Dostawców. Ponadto, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe podmiotowi, z którym zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

2. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum. Ponadto, podane przez Użytkowników informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, zograniczeniem do sytuacji w której wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

3. Odbiorcom niewskazanym powyżej przetwarzane dane osobowe nie są udostępniane na zewnątrz w formie, która pozwalałby na jakąkolwiek identyfikację Użytkowników, chyba że Użytkownik wyraził zgodę na konkretne udostępnienie danych.

IX. Środki techniczne

1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć dane Użytkowników i ochronić je przed działaniem osób trzecich, a także wykonuje nadzór nad bezpieczeństwem danych przez cały okres ich posiadania wsposób zapewniający ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych, uszkodzeniem, zniekształceniem, zniszczeniem lub utratą danych.

2. Administrator stosuje niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Serwisu. Podjęte przez Administratora działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Użytkownicy nie zachowają zasad bezpieczeństwa.

X. Przekazywanie danych osobowych poza europejski obszar gospodarczy

1. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane do państw spoza EOG. Administrator korzysta z serwerów do przechowywania danych ulokowanych w państwach należących do EOG.  

2. Administrator zastrzega, że Dostawcy mogą przetwarzać i przekazywać dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy.

XI. Podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora

1. Dane osobowe Użytkowników mogą być powierzane do przetwarzaniaw imieniu Administratora portalom obsługującym kampanię marketingową Administratora. Każdy podmiot przetwarzający zobowiązany jest do dbałości o bezpieczeństwo przetwarzania oraz przestrzegania zasad przetwarzania Państwa danych osobowych w stopniu identycznym do Administratora.

XII. Cookies

1. Administrator wykorzystuje do obsługi Serwisu pliki cookies i podobne technologie w celu ogólnej analizy ruchu, analizy marketingowej oraz do celów marketingu bezpośredniego.

2. Podczas korzystania z Serwisu, na urządzeniuUżytkownika zapisywane są niewielkie pliki, w szczególności pliki tekstowe, które wykorzystywane są do zapamiętywania decyzji Użytkownika, utrzymania sesji Użytkownika, zapamiętania wpisanych danych, gromadzenia informacji o urządzeniu Użytkownika oraz jego wizycie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, a także analizy wizyt i dostosowania treści.

3. Pliki cookies nie zawierają danych identyfikujących Użytkownika, co oznacza, iż na ich podstawie nie jest możliwe ustalenie jego tożsamości. Pliki używane przezSerwis nie są w żaden sposób szkodliwe dla Użytkownika ani urządzenia i nie ingerują w jego oprogramowanie ani ustawienia.

4. System cookies nie przeszkadza w działaniu komputera Użytkownika i można go wyłączyć.

5. Użytkownik  ma  możliwość  ustawić  w  przeglądarce  blokowanie  określonych  rodzajów cookies i innych technologii, poprzez określenie dopuszczalnego zakresu gromadzenia informacji.

6. Korzystanie  z  serwisu  bez  zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem plików cookies i podobnych technologii oznacza zgodę na ich wykorzystanie do określonych w niniejszej Polityce Prywatności  celów.  

7. Administrator informuje iż w przypadku, w którym pliki są konieczne do działania Platformy, ograniczenie ich wykorzystywania może uniemożliwić skorzystanie z usług Platformy.

8. Ustawienia przeglądarki urządzenia Użytkowników powinny zezwalać na zapisywanie plików cookies oraz powinny zezwalać na wyrażenie zgody poprzez kliknięcie opcji „ok” w oknie pojawiającym się po wejściu na Platformę z informacją: „Ta strona korzysta z plików cookies, aby zapewnić prawidłowe świadczenie usług.  Dalsze korzystanie ze strony jest równoznaczne z tym, że zgadzasz się na ich użycie –pliki te będą zapisywane na urządzeniu”.   

9. Administrator używa plików cookie w niżej wskazany sposób:

NAZWA PLIKU
OPIS CELU PLIKU
POCHODZENIE PLIKU
RODZAJ
OKRES DZIAŁANIA
Plik ten zabezpiecza funkcjonowanie Serwisu zapewniając działanie antyfraudowe.
http
1 rok
Plik ten pełni funkcję dostarczania informacji o sesji Użytkownika
http
1 godzina/sesja
PLIKI PRZECHOWYWANE W PAMIĘCI SESJI PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ
USER
ID zalogowanego użytkownika użytkownika

10. Dostawcy, w tym dostawcy płatności mogą przetwarzać dane Użytkownika oraz gromadzić pliki cookies woparciu o oddzielnie udzieloną zgodę Użytkownika. Administrator zastrzega, że Dostawcy mogą wykorzystywać pliki cookies i podobne technologie, m.in. w celach analitycznych,reklamowych lub afiliacyjnych.

11. Administrator może wykorzystywać także z usług Google Analytics oraz innych Dostawców, w tym serwisów społecznościowych w celach analizy ruchu oraz połączeń afiliacyjnych. Przedmiotowe narzędzia analityczne imarketingowe przechowują informacje w plikach cookie w celu generowania statystach dotyczących ruchu naszego Serwisu oraz nawiązywania połączeń afiliacyjnych. Funkcje te są niezbędne do przeglądania, imonitorowania wydajności Serwisu, a także jego rozpowszechniania i ulepszania. Korzystając z tych narzędzi nie przetwarzamy danych osobowych ani innych identyfikatorów prowadzących do pośredniej identyfikacji osób, których dane dotyczą. Administrator zastrzega jednak, że Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez Dostawców tychże usług, w oparciu o udostępnione przez nich polityki prywatności.

XIII. Zmiana polityki prywatności I cookies

1. Administratorowi przysługuje prawo do zmiany niniejszego dokumentu, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony w sposób umożliwiający zapoznanie się ze zmianami zanim wejdą one w życie, np. poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji w Serwisie lub poprzez wysłanie powiadomienia na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

2. W przypadku zastrzeżeń Użytkownika do wprowadzonych zmian może on zażądać usunięcia danych osobowych w Serwisie. Dalsze korzystanie z Serwisu po publikacji lub wysłaniu powiadomienia o zmianach niniejszego dokumentu uważane jest za wyrażenie zgody na gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie danych osobowych Użytkownika według zaktualizowanej treści dokumentu.

3. Niniejszy dokument nie ogranicza jakichkolwiek uprawnień przysługujących Użytkownikowi zgodnie zpowszechnie obowiązującymi przepisami prawa.